Условия на ползване

В тази страница може да намерите общите условия за ползването на нашия сайт sipivino.com. Като използвате онлайн магазина и сайта, вие се съгласявате и приемате тези условията.

Си Пи Вино е част от Силико ООД и настоящите условия уреждат отношенията между „Силико ООД, гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 307, вх.4, ап. 109, Район Младост, ЕИК 131349136, (наричан по-долу ДОСТАВЧИК) от една страна и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „https://silico-bg.com”, наричан по-долу САЙТ, както и отношенията със същите, когато използват информационните, търговски стоки и услуги предлагани от „Силико ООД“ (наричани за краткост Стоки/Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: Силико ООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 307, вх.4, ап. 109, Район Младост, ЕИК 131349136
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1137, бул. Цариградско Шосе 425, Складова база Юниверсал, склад 2, рампа 4, район Врана, ЕИК 131349136
  4. Данни за кореспонденция: гр. София 1137, бул. Цариградско Шосе 425, Складова база Юниверсал, склад 2, рампа 4, район Врана, ЕИК 131349136
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131349136
  6. 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG131349136

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА HTTPS://SIPIVINO.COM

Чрез Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:

– да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

– да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на горепосочената интернет страница;

– да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика;

– да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Сайта начини за разплащане;

– да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика;

– да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на интернет страницата;

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя,  информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. ДОСТАВЧИКЪТ само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

С въвеждането на каквато и да е информация от Клиент в уебсайта на Електронния магазин Клиентът заявява и гарантира:

Че е навършил 18-годишна възраст;

Предоставената от него информация е вярна и актуална и ще я поддържа вярна и актуална; носи отговорност за лично ползване/ запазване в тайна на парола си и/или личния си акаунт в уеб социалните и други мрежи;

Съгласил се е с тези Общи условия.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид използването на Сайта https://sipivino.com и при извършване на регистрацията Потребителят се съгласява и задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). Ползвателят се задължава своевременно да  актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

С извършване на регистрацията Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Независимо от това преди всяко потвърждение на поръчка актуалната към този момент тяхна редакция се предоставя на Потребителя и потвърждение не може да бъде извършено преди изрична декларация за тяхното приемане.

В случай, че Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура при изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на сайта.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за направената регистрация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Доставчика и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. Доставчикът не носи отговорност за авторски права, свързани със или произтичащи от стоки или услуги, доставени от него, освен когато тези стоки са произведени от Доставчика, респективно когато услугите са предоставени само от него.

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Предоставените препратки на Сайта https://sipivino.com/ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. Доставчикът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

5. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки и на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Правилно представяне на модел и серия на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

6. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В HTTPS://SIPIVINO.COM

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо от евентуално направени след това промени.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната, и съгласие от страна на Потребителя.

7. ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчана стока като използва по свой избор един от следните начини: Наложен платеж; Плащане с банкова карта; Банков превод.

Независимо от избрания начин за плащане всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от Сайта стока.

При плащане чрез „наложен платеж“ при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена на стоката и стойността за доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставката, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документ за приемо–предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Доставчика или на неговият представител, извършващ доставката  пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Доставчикът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума на лицето, от която я е получил. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги в този срок, Доставчикът  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.Потребителят може да се частично поръчката само в случай, че не е нарушил опаковката и/или не е използвал част от съдържанието.

При закупуване на стоки чрез Сайта не важат издаваните от Доставчика ваучери и карти за отстъпка.

8. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове, с куриер, със собствен транспорт или Доставка от Силико. Доставки се извършват само в рамките на географската граница на Република България. Доставки от Силико се извършват само в рамките на София-Град и след предварителна уговорка с Продавача. Доставките на стока с наложен платеж се извършват в рамките на три работни дни след потвърждаване на поръчката. При авансово плащане по банков път, с банкова карта доставките се извършват в рамките на три работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на Доставчика.

Стоките се доставят до 3 (три) работни дни, като посоченият срок се прилага доколкото не противоречи на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. При всички случаи Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 (седем) дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При извършването на доставката се подписва документ за приемо–предаване, като Потребителят собственоръчно изписва и собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, Доставчикът задържа поръчаната стока и изпраща уведомление до Потребителя. С уведомлението на Потребителя се дава срок от две седмици, в който той трябва да получи поръчаната стока на адреса на Доставчика, както и предупреждение за разваляне на договора при неизпълнение на това задължение на Потребителя. След изтичане на този срок и ако Потребителят не е приел стоката, договорът се разваля автоматично без необходимост от допълнителни волеизявления. В този случай Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10 (десет) процента от крайната брутна цена на стоката съгласно поръчката, както и обезщетение в размер на направените от Доставчика разходи по доставката. Доставчикът си запазва правото да търси обезщетения за по-големи вреди в резултат на развалянето, ако са налични такива.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес и/или телефон.

Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че в отношенията между тях удостоверените с подписа на доставчика обстоятелства относно доставката на стоката ще се смятат за верни до доказване на противното.

Доставчикът не носи отговорност при:

– изчерпване на количества от дадени артикули,

– забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки.

– забавяне на доставката от превозвача и/или куриера- форсмажор

9. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка – чрез писмо по пощата или e-mail, вкл. като по желание използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6 на Закона за защита на потребителите, достъпен в Сайта (Приложение 1), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката,

ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Клиентът има право да се откаже от поръчаните Стоки без да посочва причина в 14 дневен срок от датата, на която са му доставени Стоките.

Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на Формуляра за отказ или чрез изпращане на изрично изявление, че се отказва от конкретния Договор на имейл адрес на Продавача:

office@sipivino.com

Клиентът трябва да върне Стоките в срок до 14 дни, считано от датата, на която е отправил отказа.

Клиентът понася за своя сметка разноските по връщане на Стоките. В случай, че Клиентът използва куриер заплаща разходите за връщането на Стоките съгласно тарифата на куриера.

Подлежат на връщане само Стоки, които са в оригиналната си опаковка, не са разопаковани, съхранявани са правилно (на нормалната стайна температура, не са държани на влажно място/ не са били изложени на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), които не са използвани и са с придружаващите ги документи. Стоките се връщат на следния адрес на Продавача: бул. „Цариградско шосе“ 425, складова база Универсал, склад 2, рампа 4, склад на Силико ООД.

Клиентът няма право на отказ за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както няма право на отказ за други стоки/договори, посочени в чл. 57 от ЗЗП.

Продавачът трябва да възстанови на Купувача Продажната цена (ако е платена), за върнатите Стоки, и разходите по първоначалната доставка на Стоките в срок до 14 дни от получаване на отказа на Купувача.

Продавачът използва същото платежно средство, използвано от Купувача при плащане по Поръчката, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с по-големи разходи за Продавача.

Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от посочения в тези Общи условия.
Продавачът има право отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т.6. до получаване на непокътнатите Стоките обратно.

Продавачът има право да не приеме върнатата Стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: отстранено фолио, скъсан бандерол, драскотини, удари, замърсявания; или по друг начин външният вид на връщаната Стока поражда съмнения у Продавача, че Стоката е съхранявана неправилно в 14 – дневния период на размисъл.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Формулят за отказ от поръчка можете да го свалите от тук.

10. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;  в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. (в този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение); в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

12. ДРУГИ

Сайтът има право да променя технологията, интерфейса и дизайна на предоставяните стоки и услуги без предварително известяване.

Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Доставчикът управлява този Сайт от офиса си в София, България. Доставчикът не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на видно място в Сайта. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако последният не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. Доставчикът предоставя и допълнителна възможност на Потребителя да отхвърли промените в условията, като изисква изрично потвърждение за съгласието и приемането им преди всяка поръчка, указвайки и датата на публикуване на валидната към този момент редакция. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Доставчика преди извършването ѝ поръчки.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Доставчикът не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

13. ВРЪЗКА С НАС

При въпроси относно нашата политика на поверителност, можете да се свържете с нас на посочените контакти.